RIMADOR punt NET


El super rimador de paraules

catala flag german flag english flag spanish flag Basque flag galician flag french flag italian flag portuguese brazilian flag

Versió: 3.37, Gener 2021 [6.207.344 paraules]

 
Logo Rimador
-[Triar el modus de recerca]-
  Lletres finals: (escriu tan sols el final de la paraula)
  Base de dades:  
 
  


La terminació "es" té massa resultats..

amb les terminacions "es, des, ies, les, res, ues" es veuràn resultats diferents.


Hi ha massa paraules que rimin amb "ves".

Tan sols es visualitzaràn les primeres 1500 primeres rimes, si us plau
redefineix la recerca (p.e. escriu més lletres, utilitza filtres, etc).[Veure les rimes, en una columna] [Veure per sil·labes, en una columna] [Veure per sil·labes, en una línia.]


abaconaves
abadanaves
abadernaves
abafaraves
abagasseraves
abaionaves
abaixaves
abalançaves
abalandraves
abalconaves
abaldaves
abaldonaves
abalisaves
aballestaves
abalustraves
abancalaves
abanderaves
abandonaves
abansposaves
abarbaves
abarbetaves
abaronaves
abarrotaves
abassegaves
abastaves
abatanaves
abdicatives
abdicaves
aberraves
abeuraves
abillaves
abismaves
abjuraves
ablaüraves
abocaves
aboldaves
aboldronaves
abolitives
abollaves
abombaves
abominaves
abonaves
abonyaves
abordaves
abornaves
aborrallonaves
aborrellonaves
aborronaves
abortives
abraçaves
abrandaves
abraonaves
abrasaves
abrasives
abreujaves
abreviatives
abreviaves
abrigallaves
abrigaves
abrillantaves
abrinaves
abrivaves
abrives
abrivés
abrocadaves
abrogatives
abroqueraves
abrusaves
absentaves
absortaves
absortives
abstersives
abstractives
abuanyaves
abuixaves
abundaves
abunyolaves
aburgesaves
aburjonaves
abusaves
abusives
acabalaves
acabaves
acabdillaves
acaçaves
acalaves
acaloraves
acampanaves
acampaves
acamussaves
acanalaves
acanissaves
acantonaves
acanyissaves
acaparaves
acaramullaves
acaraves
acariciaves
acaronaves
acarrellaves
acarreraves
acartonaves
acarxotaves
acastellanaves
acatalanaves
acataves
acatxapaves
acavallonaves
acceleratrives
acceleraves
accentuaves
acceptaves
accionaves
aceves
acevés
aclamaves
aclaparaves
aclotaves
aclucaves
acoblaves
acollaves
acoloraves
acoltellaves
acomiadaves
acomodatives
acomodaves
acompanyaves
aconsellaves
acontentaves
acordaves
acordonaves
acorralaves
acostaves
acostumaves
acotaves
acotxaves
acreditatives
acreditaves
activaves
actives
activés
actualitzaves
actuaves
acumulatives
acumulaves
acusaves
adaptatives
adaptaves
addictives
additives
adequaves
adhesives
adineraves
adives
adjectivaves
adjectives
adjectivés
adjudicatives
adjudicaves
adjuntaves
adjuntives
adjuraves
administratives
administraves
admiratives
admiraves
adobaves
adoctrinaves
adonaves
adoptaves
adoptives
adoraves
adornaves
adossaves
adotzenaves
adquisitives
adreçaves
adulaves
adulteraves
adustives
advectives
adverbialitzaves
adversatives
afaiçonaves
afaitaves
afalagaves
afamaves
afanaves
afanyaves
afartaves
afectaves
afectives
afermaves
aferraves
afiblaves
afiguraves
afilaves
afileraves
afiliaves
afillaves
afirmatives
afirmaves
aflictives
afloraves
afluixaves
afonaves
afrontaves
afusellaves
agafaves
agarraves
agaves
agençaves
agenciaves
agermanaves
agilitaves
agitaves
agleves
aglevés
aglomeraves
aglutinatives
aglutinaves
agraciaves
agradaves
agregatives
agregaves
agressives
agreujaves
agrupaves
aguaitaves
aguditzaves
aiguavés
aïllaves
airejaves
aixafaves
aixecaves
ajornaves
ajoves
ajudaves
ajuntaves
ajustaves
ajusticiaves
al·legaves
al·lucinaves
al·lusives
alabaves
alarmaves
albiraves
alçaves
alcoholitzaves
alcoves
alegraves
alenaves
aletejaves
algarvès
aliaves
alineaves
alivés
aljaves
allargaves
alleujaves
alleves
allevés
alliberaves
allotjaves
allunyaves
almadraves
alteratives
altercaves
alternatives
altives
altivés
alumaves
alumenaves
alves
amaçaves
amagaves
amaraves
amargaves
amarguejaves
amassaves
amatives
ambicionaves
ambulatives
amenaçaves
americanitzaves
amnistiaves
ampliatives
ampliaves
amplificatives
amplificaves
amuntegaves
analitzaves
anaves
anestesiaves
angoixaves
anguniaves
anguniejaves
anhelaves
anihilaves
animaves
anotaves
anticonceptives
antidepressives
antiesportives
anul·latives
anul·laves
anunciaves
anxoves
apagaves
apaivagaves
apallissaves
apanyaves
apanyussaves
aparcaves
aparellaves
apariaves
apartaves
apedaçaves
apedregaves
apel·latives
aperceptives
aperitives
apetitives
apilaves
apinyaves
aplacaves
aplaçaves
aplanaves
aplantillaves
aplegaves
aplicatives
aplicaves
apocaves
apoderaves
apomellaves
aportaves
apositives
apostaves
apostrofaves
apreciatives
apreciaves
aprensives
apressaves
aprimaves
aprofitaves
apropaves
apropiatives
apropiaves
aprovatives
aprovaves
aproves
aprovés
aprovisionaves
aproximatives
aproximaves
apujaves
apuntalaves
apuntaves
apunyalaves
apuraves
arabitzaves
arbitratives
arbitraves
arboraves
arbustives
arcaïtzaves
argives
argumentatives
argumentaves
aristocratitzaves
armaves
aromatitzaves
arpellaves
arponaves
arquejaves
arrabassaves
arraconaves
arramassaves
arrambaves
arranaves
arrancaves
arranjaves
arrapaves
arrasaves
arravataves
arrebossaves
arreceraves
arreglaves
arrelaves
arremangaves
arrendaves
arrengleraves
arreplegaves
arrestaves
arriaves
arribaves
arrimaves
arriscaves
arrissaves
arromangaves
arronsaves
arropaves
arrossegaves
arroves
arrufaves
arrugaves
arruïnaves
arruixaves
articulaves
arxivaves
arxives
arxivés
asclaves
asfaltaves
asfixiaves
asilaves
aspiratives
aspiraves
asprives
assabentaves
assaciaves
assadollaves
assajaves
assaltaves
assaonaves
assassinaves
assecaves
asseguraves
assentaves
assenyalaves
asserenaves
assertives
assessoraves
assestaves
assetjaves
asseveratives
asseveraves
assignaves
assimilatives
assimilaves
associatives
associaves
assolaves
assolellaves
assotaves
astoraves
astrictives
atabalaves
atacaves
ataconaves
atansaves
ataüllaves
atemptaves
atenuaves
atestaves
atiaves
atipaves
atomitzaves
atorgaves
atracaves
atractives
atrapaves
atresoraves
atribolaves
atributives
atrinxeraves
atrofiaves
atropellaves
atrotinaves
aturaves
auditives
augmentatives
augmentaves
auguraves
auscultaves
autocopiatives
autocorrectives
autodestructives
autoritzaves
auxiliaves
avalaves
avalotaves
avaluatives
avaluaves
avançaves
avantatjaves
avariaves
aveïnaves
aventuraves
avés
avesaves
aviaves
aviciaves
avinagraves
avisaves
avituallaves
avivaves
avives
avivés
avortaves
bacives
badallaves
badaves
baixaves
baladrejaves
balancejaves
balbucejaves
baldaves
balives
ballaves
bandejaves
banyaves
barallaves
barataves
barbaves
barbollaves
barraves
barrejaves
barrinaves
basaves
basculaves
bastaves
bastonejaves
batallaves
bataves
bategaves
batejaves
baves
bavés
beatificaves
belaves
bellugaves
beneficiaves
berenaves
besaves
bescantaves
bescanviaves
bescaves
besllumaves
bicòncaves
birbaves
bisellaves
bivalves
blanquejaves
blasfemaves
blasmaves
blasonaves
blavejaves
blaves
bleda-raves
bleves
blindaves
bloquejaves
bobinaves
boçaves
boicotejaves
bolcaves
boleiaves
bollaves
bombardejaves
bombaves
bombejaves
borbollaves
bordaves
bordonaves
botaves
botonaves
boves
bramaves
bramulaves
brandaves
braves
bregaves
bressolaves
brillaves
brindaves
brives
brodaves
brollaves
bromejaves
bronzejaves
brotaves
bufaves
bufetejaves
buidaves
burxaves
burxinaves
buscaves
cabdellaves
cabrejaves
cabussaves
caçaves
cadenaves
caducaves
cagaves
calafataves
calaves
calcaves
calçaves
calcificaves
calcinaves
calculaves
caldejaves
calfaves
calibraves
callaves
calmaves
calumniaves
caminaves
campaves
canalitzaves
cancel·laves
canonitzaves
Cànoves
cansaves
cantaves
canviaves
capaves
capbreves
capbussaves
capejaves
capficaves
capgiraves
capitalitzaves
capitanejaves
capitulaves
caplleves
capllevés
captaves
captivaves
captives
captivés
capturaves
caracteritzaves
carbonitzaves
carburaves
cardaves
cargolaves
caritatives
carminatives
carregaves
carrejaves
carretejaves
cartejaves
casanoves
casaves
cascaves
casesnoves
castellanitzaves
castigaves
castraves
catalanitzaves
catalitzaves
catalogaves
catequitzaves
caterves
causatives
causaves
cauteritzaves
cavalcaves
cavallonaves
cavaves
caves
cavés
cavil·laves
celebraves
censuraves
centellejaves
centralitzaves
centraves
cercaves
cercioraves
certificaves
cerves
cessaves
Chaves
ciaves
cicatritzaves
cinglaves
circulaves
circumcidaves
circumdaves
circumval·laves
cisellaves
citaves
civilitzaves
clamaves
clapejaves
clarejaves
clarificatives
clarificaves
classificaves
clausuraves
clavaves
claves
clavés
clavillaves
clenxaves
clenxinaves
clissaves
clivellaves
coaccionaves
coactives
coadjuvaves
coadjuves
coadjuvés
coagulatives
coagulaves
coartaves
cobejaves
cobraves
codificaves
coercitives
cogitatives
cogitaves
cognitives
cognoscitives
cohabitaves
cohereves
cohesives
col·laboraves
col·lapsaves
col·latives
col·leccionaves
col·lectaves
col·lectives
col·locaves
colaves
colgaves
collaves
colonitzaves
colpejaves
colraves
combatives
combinaves
combregaves
començaves
comentaves
comerciaves
comitives
commemoratives
commemoraves
commensuraves
comminatives
comminaves
commutatives
commutaves
compaginaves
comparatives
comparaves
compassaves
compassives
compensaves
competitives
compilaves
complementaves
completaves
completives
complicaves
complimentaves
comportaves
compositives
compraves
comprensives
compressives
comprovaves
comproves
comprovés
comptaves
compulsaves
compulsives
computaves
comunicatives
comunicaves
conatives
còncaves
concentraves
conceptives
conceptuaves
concertaves
concessives
conciliaves
concitatives
concitaves
conclaves
conclusives
concordaves
concretaves
concursaves
condecoraves
condemnaves
condensatives
condensaves
condicionaves
condimentaves
conductives
confabulaves
confeccionaves
confederatives
confederaves
confessaves
confiaves
configuratives
confirmatives
confirmaves
confiscaves
confitaves
conflictives
conformaves
confortatives
confortaves
confraternitzaves
confrontaves
congelaves
congeniaves
congestionaves
congestives
conglomeraves
congratulaves
congregaves
congriaves
conhortaves
conjugaves
conjuminaves
conjuntives
conjuraves
connectaves
connectives
connotatives
connotaves
conquistaves
conraves
conreaves
consecutives
conservatives
conservaves
conserves
conservés
consideraves
consignaves
consolaves
consolidatives
consolidaves
conspiraves
constataves
constaves
consternaves
constipaves
constitutives
constrictives
constructives
consultaves
consultives
consumatives
consumaves
consumptives
contagiaves
contaminaves
contaves
contemplatives
contemplaves
contemporitzaves
contentives
contestaves
continuatives
continuaves
contorbaves
contornejaves
contraatacaves
contraceptives
contractaves
contractives
contraindicatives
contraofensives
contraposaves
contraproves
contrarestaves
contrariaves
contrastaves
contrastives
contributives
controlaves
contusionaves
conversaves
convidaves
convulsives
cooperatives
cooperaves
coordinatives
coordinaves
copejaves
copiaves
copsaves
copulatives
copulaves
coquetejaves
corbaves
corcaves
cordaves
cordovés
cordovès
corejaves
coronaves
corporatives
correctives
correlatives
corroboratives
corroboraves
corrosives
corrugatives
corruptives
costaves
costejaves
cotitzaves
covaves
coves
covés
creatives
creaves
cremaves
crepitaves
creuaves
criaves
cridaves
crispaves
cristal·litzaves
criticaves
cronometraves
crucificaves
cubicaves
cuidaves
cuinaves
cuitaves
culminaves
culpaves
cultivaves
cultives
cultivés
cumulatives
curatives
curaves
cursaves
cursives
custodiaves
daines joves
damnaves
damnificaves
dansaves
danyaves
dataves
datives
dauraves
davallaves
daves
debanaves
debutaves
decalves
decantaves
decapitaves
deceptives
decisives
declaratives
declaraves
declinaves
decoratives
decoraves
decretaves
decurves
decurvés
dedicaves
deductives
defecaves
defectives
defensaves
defensives
definitives
deformaves
defraudaves
degeneratives
degeneraves
degollaves
degradaves
degressives
degustaves
deixaves
dejunaves
delataves
delegaves
deliberatives
deliberaves
delictives
delimitatives
delimitaves
delineaves
delmaves
demanaves
demandaves
democratitzaves
demostratives
demostraves
denegaves
denigraves
denominatives
denominaves
denotatives
denotaves
denunciaves
depauperaves
depilaves
deploraves
deportaves
deposaves
depravaves
depraves
depravés
deprecatives
depreciatives
depredaves
depressives
depuratives
depuraves
derivatives
derivaves
derives
derivés
derramaves
derringlaves
derrocaves
derrotaves
desabillaves
desabrigaves
desaconsellaves
desacostumaves
desacreditaves
desactives
desafiaves
desafinaves
desagradaves
desallotjaves
desamortitzaves
desanimaves
desaparellaves
desaprensives
desaprofitaves
desaprovaves
desaproves
desaprovés
desarreglaves
desarrelaves
desarticulaves
desassossegaves
desaves
desbancaves
desbarataves
desbordaves
desbotonaves
desbraves
desbravés
desbrossaves
descabdellaves
descansaves
descanviaves
descargolaves
descarnaves
descarregaves
descarrilaves
descartaves
descentralitzaves
descentraves
desclavaves
desclaves
desclavés
descol·locaves
desconcertaves
desconfiaves
descongestives
desconnectaves
descoratjaves
descordaves
descriptives
desdenyaves
desdoblaves
desembarcaves
desembocaves
desembolicaves
desembossaves
desembotonaves
desembragaves
desembrollaves
desemmascaraves
desempataves
desencadenaves
desenclaves
desenclavés
desendreçaves
desenfocaves
desenfornaves
desenfrenaves
desenfundaves
desenganxaves
desenganyaves
desenjoves
desenjovés
desenllaçaves
desenredaves
desenrotllaves
desensellaves
desenterraves
desenvolupaves
desequilibraves
desertaves
desesperaves
desestanyaves
desestoves
desestovés
desficiaves
desfiguraves
desfilaves
desfloraves
desgleves
desglevés
desglossaves
desgraciaves
desgranaves
desgraves
desgravés
desguassaves
deshabitaves
deshabituaves
desheretaves
deshidrataves
deshonraves
desideratives
designatives
desincrustaves
desinfectaves
desinflamaves
desinflaves
desintegraves
desitjaves
deslletaves
deslligaves
deslliuraves
desllogaves
desmaiaves
desmantellaves
desmarcaves
desmilloraves
desmoralitzaves
desnivellaves
desnuaves
desobstructives
desocupaves
desopilatives
desordenaves
desorganitzaves
desorientaves
despectives
despenalitzaves
despenjaves
despentinaves
despenyaves
despertaves
despistaves
desplaçaves
desplantaves
desplegaves
desplomaves
despoblaves
despreciatives
despreocupaves
desprestigiaves
despullaves
despuntaves
desqualificaves
dessagnaves
dessalaves
dessecatives
dessecaves
dessolaves
dessoldaves
dessuaves
destapaves
desterraves
destil·laves
destinaves
destintaves
destorbaves
destravaves
destraves
destravés
destrempaves
destriaves
destronaves
destrossaves
destructives
desunglaves
desusaves
desvalisaves
desvaloraves
desvariaves
desvetllaves
desviaves
desvirtuaves
desxifraves
detallaves
detectaves
deterioraves
determinatives
determinaves
detersives
detestaves
detonaves
detractaves
deturaves
devastaves
devolutives
devoraves
diagnosticaves
dialogaves
diapositives
dibuixaves
dictaminaves
dictaves
difamaves
diferenciaves
dificultaves
difractives
diftongaves
difusives
digestives
dilapidaves
dilatatives
dilataves
dilucidaves
diluviaves
diminutives
dinaves
dipositaves
directives
disciplinaves
discrepaves
discriminaves
disculpaves
discursives
disfressaves
disgregatives
disgregaves
disgustaves
disjuntives
dislocaves
disparaves
dispensaves
dispersaves
dispersives
disposaves
dispositives
disputaves
dissecaves
disseminaves
dissenyaves
dissertaves
dissimilatives
dissimulaves
dissipaves
dissociatives
dissociaves
dissolutives
dissuasives
distanciaves
distaves
distintives
distorsives
distributives
divagaves
diversificaves
diversives
dives
divinitzaves
divisaves
divisives
divorciaves
divulgatives
divulgaves
doblaves
doctoraves
documentaves
dogmatitzaves
domaves
domesticaves
domiciliaves
dominaves
donaves
dormitaves
dormitives
dotaves
dragaves
dramatitzaves
dreçaves
drenaves
dringaves
drives
dubitatives
dubtaves
duplicaves
duratives
duraves
dutxaves
eclipsaves
economicoadministratives
economitzaves
edificatives
edificaves
editaves
educatives
educaves
efectives
efectuaves
efusives
eixalaves
eixalavés
eixamoraves
eixamplaves
eixugaves
elaboraves
electives
electrificaves
electritzaves
electrocutaves
electronegatives
electropositives
elevaves
eleves
elevés
elocutives
elogiaves
elucubraves
elusives
emanaves
emancipaves
embabaiaves
embafaves
embalaves
embalsamaves
embarassaves
embarcaves
embargaves
embassaves
embeinaves
emblanquinaves
emboiraves
embolcallaves
embolicaves
emborratxaves
embossaves
embotaves
embotellaves
embragaves
embriagaves
embrollaves
embruixaves
embrutaves
embussaves
emigraves
emissives
emmagatzemaves
emmanillaves
emmanlleves
emmarcaves
emmascaraves
emmetzinaves
emmidonaves
emmirallaves
emocionaves
emotives
empadronaves
empaitaves
empallissaves
empalmaves
empalomaves
empanaves
empantanaves
empaperaves
empapussaves
empaquetaves
emparaulaves
emparedaves
emparellaves
emparentaves
emparraves
empassaves
empastaves
empastifaves
empataves
empatxaves
empeltaves
empenyoraves
empestaves
empipaves
empitjoraves
emplaçaves
emplenaves
emplomaves
emportaves
empraves
empresonaves
emprives
emprovaves
emproves
emprovés
empudegaves
empunyaves
emulsives
enamoraves
encabironaves
encadenaves
encaixaves
encaixonaves
encalçaves
encaminaves
encantaves
encaparraves
encarnatives
encarrilaves
encasquetaves
encastaves
encaterinaves
encatifaves
encatives
encativés
encausaves
encavalcaves
enceraves
encertaves
encestaves
encetaves
encimbellaves
encisaves
encistellaves
enclaustraves
enclaves
enclavés
enclotaves
encofraves
encolaves
encolomaves
encomanaves
encorbaves
encortinaves
encoves
encovés
encrespaves
encreuaves
encunyaves
endegaves
enderrocaves
endeutaves
endevinaves
endimoniaves
endinsaves
endinyaves
endolaves
endollaves
endossaves
endreçaves
enemistaves
enervaves
enerves
enervés
enfadaves
enfangaves
enfarfollaves
enfarinaves
enfaves
enfavés
enfilaves
enfitaves
enfocaves
enfonsaves
enfrontaves
enfuriaves
enfurismaves
engabiaves
engalonaves
enganxaves
enganyaves
engataves
engegaves
engendraves
enginyaves
englobaves
engomaves
engrapaves
engraves
engravés
engreixaves
engrescaves
enjardinaves
enjoiaves
enjoves


Vols veure més rimes? Prova aquests suggeriments:

[Veure les rimes, en una columna] [Veure per sil·labes, en una columna] [Veure per sil·labes, en una línia.]


Logo Rimador
  [Triar el modus de recerca]
  Lletres finals: (escriu tan sols el final de la paraula)
  Base de dades:  
 
  Amb aquest cercador de rimes els poetes que fan poesies, els compositors de cançons o els raperos del món del hip hop, ara ho tenen més fàcil.

Aquest rimador en català serveix per trobar paraules finalitzades amb la síl·laba que vulguis, això és útil per trobar automàticament paraules que rimin amb altres, per fer cançons de rap i hiphop, jocs de paraules, poesia, estudis del idioma català, etc.

Limitacions (o no) del programa:

  • No es diferencia entre les paraules accentuades i les que no ho són.
  • Les "ç" es tracten com si fossin "s" (per ampliar el marge de recerca).
  • Les "v" i la "b" es tracten de manera diferents (degut a les queixes, les diferenciem).
  • No és possible cercar paraules que finalitzin amb una lletra (surten massa paraules).
  • S'inclouen paraules que no existeixen al diccionari, com per exemple "graffiti", "rapejar" o "graffitejar". A la versió catalana també s'inclouen noms propis, llocs físics, nom de persones, cognoms i paraules usuals en el català parlat en tots els seus dialectes (per exemple "espill" i "mirall", poal i galleda, etc).
  • El nostre separador de síl·labes ha estat programat per un ximpanzé del zoo i de vegades falla. Si veieu alguna errada greu escriu-nos un missatge i quan pugui el mico arreglarà l'error.

Per si t'interessa, recomanem un cercador de paraules més avançat i un web per separar síl·labes en català.


Time used: 0,51 segons

[ Si trobes errades al rimador, si us plau, contacta amb nosaltres. ]

[ Si vols traduir la nostra web a altres idiomes, pots emprar els següents formularis. ]

Gràcies a Montse Pineda (Terrassa/Prullans) per millorar la traducció al català.

(C) www.rimador.net 2005-2022